برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (38025 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (26293 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (25627 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (21120 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20790 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20524 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19867 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (19313 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (19201 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (18021 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17632 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (17127 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (13125 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (11548 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (11358 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (9534 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (8512 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (8337 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (7179 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (7009 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6966 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6823 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6789 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (6425 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (6177 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (11127 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (9485 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (8852 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8530 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7716 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (6446 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (6006 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (5941 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (5752 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (5133 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (4926 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4591 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4588 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4416 دریافت)
(4321 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3886 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3737 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3719 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3684 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3574 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (3508 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (3343 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (3320 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (3224 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (2959 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 10785 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 10454 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10420 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6938 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 3479 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 2471 بازدید)
خوش آمدید ( 1820 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 1160 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 1101 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 1060 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 1046 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 989 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 973 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 966 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 447 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 423 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 304 بازدید)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 18 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 987 چاپ)
خوش آمدید ( 912 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 815 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 679 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 633 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 210 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 186 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 161 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 156 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 150 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 139 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 138 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 129 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 103 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 47 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 46 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 32 چاپ)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb