برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (26353 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25050 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (22653 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (19165 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (19141 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (18339 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (17944 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (17884 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (17787 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (16337 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (16270 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (15911 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (9574 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (9272 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (8420 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (6839 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (6108 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (5860 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (5359 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (5342 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (5199 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (5112 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4688 مشاهده)
(4665 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4565 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (7688 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (5499 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (5126 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (4290 دریافت)
(4238 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3365 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (2953 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (2777 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (2702 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (2686 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (2492 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2409 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (2013 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (1896 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (1889 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1802 دریافت)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (1756 دریافت)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (1722 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (1645 دریافت)
حرمت خرید و فروش و سوء مصرف مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی (1622 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (1577 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (1531 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (1496 دریافت)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (1488 دریافت)
اعتیاد، خانواده و مداخله‌های خانواده‌محور (1478 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8501 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8053 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 7854 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7716 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7141 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 4849 بازدید)
خوش آمدید ( 1761 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 546 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 460 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 438 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 436 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 419 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 397 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 387 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 371 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 90 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 85 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1048 چاپ)
خوش آمدید ( 862 چاپ)
نحوه نگارش مقاله ( 855 چاپ)
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 799 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 687 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 563 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 529 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 98 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 79 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 75 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 71 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 66 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 63 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 61 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 60 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb