برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (35444 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25762 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (24439 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20361 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20088 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20081 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19252 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18764 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18639 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17501 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17172 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16701 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (11758 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10631 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (10230 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (8513 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (7616 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (7358 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6484 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6337 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6290 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6168 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (5855 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5744 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5716 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (10470 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8057 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (7984 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (6963 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (6927 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5849 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5359 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (4716 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (4533 دریافت)
(4295 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4063 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (4028 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (3845 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3584 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3511 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3443 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3366 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3366 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3197 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (3181 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (2880 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2788 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (2767 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2746 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2648 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 9400 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 9309 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 9218 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5740 بازدید)
خوش آمدید ( 1802 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 1553 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 853 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 834 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 821 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 796 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 764 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 759 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 759 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 726 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 129 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 109 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 17 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 929 چاپ)
خوش آمدید ( 894 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 757 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 632 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 585 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 159 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 136 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 125 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 121 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 114 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 105 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 104 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 100 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 53 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 21 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 18 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb