برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (38699 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (26528 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (26228 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (21414 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (21110 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20747 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (20101 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (19536 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (19445 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (18375 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17925 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (17401 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (13709 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (11870 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (11830 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (9993 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (8913 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (8728 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (7496 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (7297 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (7209 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (7115 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (7114 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (6736 مشاهده)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (6447 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (11259 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (9887 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (9552 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8630 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7978 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (6610 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (6593 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (6208 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (6085 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (5443 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (5307 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4833 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4769 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4649 دریافت)
(4335 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3986 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3882 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3839 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3833 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (3751 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3595 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (3590 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (3428 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (3393 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (3145 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 11160 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 10880 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10703 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7180 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 3731 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 2720 بازدید)
خوش آمدید ( 1826 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 1255 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 1201 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 1160 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 1142 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 1094 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 1077 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 1072 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 536 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 503 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 381 بازدید)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 91 بازدید)
مشابهت یاب ( 77 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 1016 چاپ)
خوش آمدید ( 918 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 838 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 700 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 658 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 229 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 213 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 175 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 174 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 173 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 158 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 155 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 147 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 126 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 64 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 64 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 49 چاپ)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 19 چاپ)
مشابهت یاب ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb