برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (38232 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (26376 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (25801 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (21236 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20892 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20592 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19952 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (19396 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (19293 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (18125 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17705 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (17203 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (13318 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (11653 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (11531 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (9669 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (8635 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (8484 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (7279 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (7113 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (7068 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6932 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (6911 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (6531 مشاهده)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (6256 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (11203 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (9670 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (9235 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8589 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (7822 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (6532 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (6256 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (6093 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (5876 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (5200 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (5171 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4672 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (4669 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4531 دریافت)
(4326 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3919 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3797 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3792 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3747 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (3596 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3585 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (3458 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (3362 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (3309 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (3025 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 10950 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 10636 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10549 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7040 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 3587 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 2581 بازدید)
خوش آمدید ( 1824 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 1204 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 1150 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 1108 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 1088 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 1041 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 1020 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 1019 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 486 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 459 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 342 بازدید)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 53 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 1001 چاپ)
خوش آمدید ( 916 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 827 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 690 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 647 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 221 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 197 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 168 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 166 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 164 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 150 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 148 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 140 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 113 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 58 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 54 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 40 چاپ)
سخن اول، سال 6، شماره 21، بهار 1398 ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb