برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (29296 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25440 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (23664 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (19858 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (19683 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (19103 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (18857 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18424 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18272 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (16907 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (16705 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16235 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (10854 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10137 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (9457 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (7744 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (6955 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (6767 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (5975 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (5937 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (5828 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (5729 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5370 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (5281 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5247 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (9658 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (7512 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (6292 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (6185 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5316 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (5002 دریافت)
(4277 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (3591 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (3471 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3469 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3329 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (3265 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3193 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (3182 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3134 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (2759 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2655 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (2619 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (2347 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (2310 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (2278 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2258 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (2231 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (2158 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2147 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 8986 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8773 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 8762 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5430 بازدید)
خوش آمدید ( 1792 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 1240 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 720 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 695 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 691 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 637 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 632 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 628 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 590 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 509 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 57 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 6 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 902 چاپ)
خوش آمدید ( 884 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 734 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 611 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 564 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 143 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 111 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 111 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 102 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 100 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 89 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 87 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 85 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 34 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb