برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (35498 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (25776 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (24478 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (20385 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (20109 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (20093 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (19270 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (18780 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (18655 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (17512 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (17179 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (16708 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (11801 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (10649 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (10260 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (8540 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (7638 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (7389 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (6506 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (6362 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (6313 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (6186 مشاهده)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (5880 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (5762 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (5725 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (10527 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (8070 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (8025 دریافت)
تاریخچه مصرف تریاک در ایران (6994 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (6978 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (5856 دریافت)
بررسی سلامت روانی معتادان به شیشه مراجعه‌کننده به مراکز درمانی (5398 دریافت)
تعیین روش مؤثر پیشگیری بر اساس راهبردهای کاربردی پیشگیری از اعتیاد (4728 دریافت)
بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور (4536 دریافت)
(4295 دریافت)
ترامادول، تولید و شناسایی (4097 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4074 دریافت)
سیگار، دروازه ورود به اعتیاد (3867 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (3588 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3514 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (3455 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3387 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (3372 دریافت)
پیشگیری مبتنی بر مدرسه؛ بهترین راهبرد برای پیشگیری از اعتیاد (3223 دریافت)
آیین دادرسی جرایم مواد مخدر (3205 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (2883 دریافت)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (2796 دریافت)
بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن (2785 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2749 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (2664 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 9428 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 9334 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 9257 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 5766 بازدید)
خوش آمدید ( 1804 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 1568 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 864 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 844 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 833 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 810 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 774 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 769 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 768 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 737 بازدید)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 135 بازدید)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 114 بازدید)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 20 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
نحوه نگارش مقاله ( 930 چاپ)
خوش آمدید ( 896 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 759 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 634 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 589 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 162 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 136 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 130 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 125 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 116 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 108 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 106 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 102 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 17، بهار 1397 ( 54 چاپ)
سخن اول دوره ۵، شماره 18، تابستان ۱۳۹۷ ( 22 چاپ)
سخن اول دوره 5، شماره 19، پاییز 1397 ( 19 چاپ)
سال 5، شماره 20، زمستان 1397 ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb