برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (22612 مشاهده)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (22345 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (19539 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (16598 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (16317 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (15851 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (15440 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (15294 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (15138 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (13734 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (13652 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (13533 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (8032 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (7853 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (7012 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (5671 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (5073 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (4724 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (4450 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (4438 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (4315 مشاهده)
(4121 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (4016 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (3853 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (3557 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (5764 دریافت)
(4201 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (3760 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (3669 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3196 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (2768 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (2320 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (2100 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (1996 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (1880 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (1540 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1523 دریافت)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (1432 دریافت)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (1410 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (1364 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (1332 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (1304 دریافت)
حرمت خرید و فروش و سوء مصرف مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی (1275 دریافت)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (1272 دریافت)
اعتیاد، خانواده و مداخله‌های خانواده‌محور (1267 دریافت)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (1262 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (979 دریافت)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (962 دریافت)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (932 دریافت)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (927 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7466 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6869 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 6667 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 6511 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6246 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 3979 بازدید)
خوش آمدید ( 1638 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 146 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 140 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 137 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 137 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 124 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 113 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 46 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 90 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 85 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 980 چاپ)
خوش آمدید ( 802 چاپ)
نحوه نگارش مقاله ( 789 چاپ)
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 732 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 626 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 506 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 471 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 26 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 25 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 23 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 21 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 20 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 15 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb