برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (25243 مشاهده)
مقایسه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتیاد (24672 مشاهده)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (22004 مشاهده)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (18723 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (18567 مشاهده)
جایگاه میل شدید به مواد در اعتیاد (17930 مشاهده)
برنامه پیشنهادی مبتنی بر الگوی رفتاری-شناختی مارلات جهت پیشگیری از بازگشت مصرف در معتادان تحت دارو درمانی (17536 مشاهده)
اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مسئله هویت (17377 مشاهده)
تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر امنیت اجتماعی (17256 مشاهده)
شاخص های اجتماعی سلامت و مصرف کنندگان مواد (15866 مشاهده)
نقش شغل در درمان بهبودیافتگان از اعتیاد (15847 مشاهده)
زنان باردار با سوءمصرف مواد (15610 مشاهده)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (8979 مشاهده)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (8747 مشاهده)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (7828 مشاهده)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (6384 مشاهده)
مدرسه و پیشگیری از مصرف مواد: نگاهی به رویکردها و اصول پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (5715 مشاهده)
جستاری در آسیب‌شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر (5408 مشاهده)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (5008 مشاهده)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (4981 مشاهده)
روش‌های پیشگیری از اعتیاد با تأکید بر مقوله ورزش از منظر جامعه‌شناختی (4853 مشاهده)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (4587 مشاهده)
(4447 مشاهده)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (4357 مشاهده)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (4127 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان (6371 دریافت)
دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان (4398 دریافت)
بررسی ویژگی‌های جنسیتی و پیامدهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر (4382 دریافت)
(4217 دریافت)
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر (3527 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های معنوی بر افکار اضطرابی دختران نوجوان تحت درمان با متادون (3279 دریافت)
چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در محله (2569 دریافت)
بررسی علل مرگ و قتل ناشی از اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و روان‏گردان‏ها (2423 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان (2284 دریافت)
مروری بر متغیرهای گرایش زنان به سوءمصرف مواد مخدر و پیامدهای آن (2206 دریافت)
شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (2186 دریافت)
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی (1686 دریافت)
اعتیاد به مواد: بدکارکردی جنسی و فروپاشی خانواده (1645 دریافت)
سوءمصرف مواد و بیماری‌های روانی (1578 دریافت)
نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد: چالشها و راهکارها (1578 دریافت)
مروری بر عامل‌های خطر خانوادگی در فرزندانِ والدین معتاد (1567 دریافت)
سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد: با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم (1530 دریافت)
حرمت خرید و فروش و سوء مصرف مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی (1458 دریافت)
نقص عملکرد هیجانی و گرایش به سوءمصرف مواد: نقش مؤلفه‌‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و هیجان‌خواهی (1450 دریافت)
نقش مذهب و نهادهای مذهبی در پیشگیری از سوءمصرف مواد (1362 دریافت)
اعتیاد، خانواده و مداخله‌های خانواده‌محور (1353 دریافت)
واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عامل‌های زمینه‌ساز ترک آن (1312 دریافت)
مروری بر علل گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان (1286 دریافت)
روش‌‌های پیشگیری از اعتیاد و نقش مدیریت شهری در عرصه پیشگیری (1263 دریافت)
جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرائم مواد مخدر (1159 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 8058 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7417 بازدید)
نحوه نگارش مقاله ( 7337 بازدید)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 7199 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6804 بازدید)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 4522 بازدید)
خوش آمدید ( 1716 بازدید)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 315 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 303 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 293 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 290 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 275 بازدید)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 261 بازدید)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 240 بازدید)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 226 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 90 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 85 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 79 ارسال)
خوش آمدید ( 74 ارسال)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 32 ارسال)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 30 ارسال)
نحوه نگارش مقاله ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1018 چاپ)
خوش آمدید ( 835 چاپ)
نحوه نگارش مقاله ( 828 چاپ)
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 773 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 663 چاپ)
مجوز فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 537 چاپ)
نحوه ی تماس با دفتر فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ( 503 چاپ)
سخن اول سال 4، شماره 13، بهار 1395 ( 60 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 12، زمستان 1395 ( 51 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 11، پاییز 1395 ( 49 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 9، بهار 1395 ( 46 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 14، تابستان ۱۳۹۶ ( 44 چاپ)
سخن اول سال 3، شماره 10، تابستان 1395 ( 38 چاپ)
سخن اول دوره ۴، شماره 15، پاییز ۱۳۹۶ ( 37 چاپ)
سخن اول دوره 4، شماره 16، زمستان ۱۳۹۶ ( 27 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Social Health and Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb